Elgesio taisyklės

 1. Bendros nuostatos
  Kiekvienas žaidėjas susitikimų metu ir tuo metu, kai jis yra aikštyno teritorijoje, turi elgtis garbingai ir sportiškai. Čia pateiktos taisyklės galioja kiekvieno žaidėjo, esančio aikštyno teritorijoje, elgesiui.
 2. Punktualumas
  Susitikimai turi prasidėti tvarkaraštyje nurodytu laiku. Susitikimų tvarkaraštis turi būti pasirašytas vyriausiojo teisėjo ir iškabintas žaidėjams žinomoje ir matomoje vietoje. Paskelbtas tvarkaraštis negali būti keičiamas ar taisomas be vyriausiojo teisėjo patvirtinimo.
  Žaidėjai turi būti pasiruošę pradėti susitikimą nustatytu laiku. Jei žaidėjas nėra pasiruošęs pradėti susitikimą praėjus penkioms (5) minutėms nuo tvarkaraštyje nurodyto laiko, jis pradedamas bausti, kas dvidešimt sekundžių jo varžovui įskaitant po tašką, iki jis bus pasiruošęs pradėti susitikimą.
  Jei žaidėjas nėra pasiruošęs pradėti susitikimą praėjus penkiolikai (15) minučių nuo tvarkaraštyje nurodyto laiko, jam įskaitomas pralaimėjimas, nebent, atsižvelgdamas į aplinkybes, vyriausiasis teisėjas nusprendžia kitaip.
  Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos, tačiau jos negali panaikinti žaidejui įskaitomo pralaimėjimo.
 3. Apranga
  Žaidėjų vilkima apranga turi būti švari, tvarkinga ir tinkama tenisui.
  Vyrų dvejetų susitikimuose komandos turi būti apsirengusios iš esmės identiškai (pvz., tamsiomis kelnėmis ir baltais marškinėliais).
 4. Savavališkas išėjimas iš aikštelės
  Nė vienas žaidėjas apšilimo ir susitikimo metu negali išeiti iš aikštelės. Už šios taisyklės pažeidimą vyriausiasis teisėjas žaidėjui gali įskaityti pralaimėjimą.
  Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos, tačiau jos negali panaikinti žaidėjui įskaitomo pralaimėjimo.
 5. Ceremonijos
  Žaidėjai, iškovoję prizines vietas, privalo dalyvauti prizų įteikimo ceremonijose, nebent, vyriausiajam teisėjui sutinkant, pagrįstai negali to padaryti.
 6. Delsimas be priežasties
  Žaidėjai turi pradėti susitikimą tik pasibaigus apšilimui skirtam laikui.Apšilimui skirtas laikas 10 min. Žaidimas neturi būti užlaikomas dėl jokių nepagrįstų priežasčių (tame tarpe fizinės būklės pakitimas).
  Laikas tarp lošiamų taškų neturi viršyti 20s, o pertrauka tarp geimų keičiantis pusėimis neturi viršyti 1 min. 30 s. Jei pirmasis padavimas klaidingas, antrasis turi būti paduodamas tuoj pat. Priimantysis turi taikytis prie priimtino paduodančiojo žaidimo tempo ir būti pasiruošęs priimti paduodamą kainuoliuką.
  Delsimas dėl natūralaus fizinės būklės praradimo, traumos ar atsisakymo žaisti yra šios taisyklės pažeidimas.
  Už pirmą šios taisyklės pažeidimą žaidėjas turi būti įspėtas, o už kiekvieną kitą baudžiamas įskaitant tašką jo varžovui.
 7. Keiksmažodžiai
  Žaidėjai negali keiktis aikštyno teritorijoje. Varžybose su pimginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Už šio taisyklės pažeidimą žaidėjas turi būti įspėtas, o kartojantis pažeidimams pašalinamas iš aikštės , įskaitant prlaimėjimą. Keikimusi laikomas aiškus ir pakankamai garsus, kad girdėtų bokštelio teisėjas, linijų teisėjai, žiūrovai ar asmenys, paduodantys kamuoliukus, nešvankių ar įžeidžiančių žodžių ištarimas.
 8. Nešvankūs ir įžeidžiantys gestai
  Žaidėjai aikštyno teritorijoje negali demonstruoti jokių nešvankių ar įžeidžiančių gestų. Varžybose su pinigmiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti įspėtas, kartojantis pažeidimams pašalinamas iš aikštės, įskaitant pralaimėjimą. Nešvankiais ar įžeidžiančiais gestais laikomi rankomis, rakete ar kamuoliukais atliekami ženklai, turintys nešvankią ar įžeidžiančią prasmę.
 9. Piktnaudžiavimas kamuoliukais
  Ne taško žaidimo metu, žaidėjas neturi sąmoningai ir/ar agresyviai smūgiuoti, mėtyti ar spardyti teniso kamuoliuko aikštyno teritorijoje. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti įspėtas, kartojantis pažeidimams, pašalinamas iš aikštės įskaitant pralaimėjimą. Piktnaudžiavimu kamuoliuku laikomas sąmoningas kamuoliuko išmušimas už aikštelės ribų, pavojingas kamuoliuko smūgiavimas aikštelės ribose ar smūgiavimas su neigiamomis pasekmėmis.
 10. Piktnaudžiavimas rakete ar kitu inventoriumi
  Žaidėjas neturi sąmoningai ir/ar agresyviai trenkti, mesti ar spardyti raketės ar kito inventoriaus aikštyno teritorijoje. Varžybose su pinigniais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti įspėtas, kartojantis pažeidimams, pašalinamas iš aikštės, įskaitant pralaimėjimą. Piktnaudžiavimu rakete ar inventoriumi laikomas sąmoningas raketės ar inventoriaus laužymas ar gadinimas, taip pat agresyvus tinklo, teisėjo bokštelio, kėdės ar kitos įrangos trankymas.
 11. Žodinis įžeidimas
  Žaidėjas negali žodžiu įžeisti vyriausiojo, bokštelio ar linijos teisėjo, varžovo, žiūrovo ar kito asmens, esančio teritorijoje. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti įspėtas, pasikartojus pažeidimams, pašalinamas iš aikštės , įskaitant pralaimėjimą. Žodiniu įžeidimu laikomas į teisėją, žaidėją, žiūrovą ar kitą asmenį nukreiptas nepagarbą išreiškiantis, pažeminantis, užgaulus ar kitaip įžeidžiantis teiginys.
 12. Piktnaudžiavimas fizine jėga
  Žaidėjas negali naudoti fizinės jėgos nė prieš vieną teisėją, varžovą, žiūrovą ar kitą asmenį, esantį aikštyno teritorijoje. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos pinigmės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas išvaromas iš aikštės. Piktnaudžiavimu fizine jėga laikomas nepateisinamas teisėjo, varžovo, žiūrovo ar kito asmens palietimas.
 13. Nesportiškas elgesys
  Žaidėjas aikštyno teritorijoje turi elgtis garbingai ir sportiškai, gerbti teisejų autoritetą bei varžovų, žiūrovų ir kitų asmenų teises. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti pašalinamas iš aikštės. Nesportišku elgesiu laikomas bet koks žaidėjo poelgis, kenksmingas teniso sportui, nepaminėtas aukščiau išvardintose taisyklėse.